Άρθρο 1

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία « ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ» (Ε.Δ.Υ.Σ.) με έδρα το Σχηματάρι.

Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ- ΜΕΣΑ

Σκοπός του συλλόγου είναι:

Η προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής, από κάθε είδους κίνδυνο και της Ανθρώπινης Ζωής.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Σύλλογος μπορεί να συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του, να αναθέτει μελέτες σε ομάδες ή πρόσωπα, να συνεργάζεται με άλλες επιστημονικές ομάδες, η σωματεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να εκδίδει περιοδικά και κάθε φύσεως έντυπα, να παράγει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, να οργανώνει δημόσιες εκδηλώσεις, με τη μορφή διαλέξεων, συζητήσεων ή συνεδρίων και γενικά να αναλαμβάνει και να αναπτύσσει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους φορείς κάθε πρωτοβουλία που εξυπηρετεί τους σκοπούς του.

Μέσα για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών είναι, εκτός των άλλων, η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, όπως ομιλιών, προβολών, παραστάσεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, αθλητικών αγώνων, η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, εντευκτηρίου κ.λ.π.

Εκπαίδευση των μελών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων. Η δημιουργία ομάδας για την προσφορά και βοήθεια σε αποκλεισμένες περιοχές είτε από πυρκαγιά, είτε από πλημμύρες, είτε από χιόνι, θα συμμετάσχει σε έρευνες αγνοουμένων και έκτατα και επείγοντα περιστατικά που έχουν σχέση με την διάσωση δασών, προσώπων και πραγμάτων, θα καταρτίζει ειδικές ομάδες προς επίτευξη του σκοπού αυτού τα μέλη των οποίων θα φέρουν ειδικές ενδυμασίες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Άρθρο 3

Ο Σύλλογος έχει ενδεικτικά τον παραπάνω σκοπό και επιτρέπεται η παρέκκλιση προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του συλλόγου.

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του συλλόγου είναι: α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, β) Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών, γ) Τα έσοδα από δωρεές , κληρονομιές, κληροδοσίες ως και διαφόρων εκδηλώσεων και εορτών και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο του συλλόγου.

Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική συνδρομή, που καθορίζεται ετήσια, καθώς και η έκτακτη καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5

Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της λειτουργίας του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του Καταστατικού και της κείμενης Σωματειακής Νομοθεσίας.

Επίσης ο Σύλλογος δεν δέχεται καμία παρέμβαση ή επιρροή και δρά ανεξάρτητα από κόμματα, κυβερνήσεις, πολιτικές ή θρησκευτικές οργανώσεις και ομάδες οποιασδήποτε μορφής.

Άρθρο 6

ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όλοι όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη κατόπιν αιτήσεως τους υποβαλλομένης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Επίτιμα μέλη του συλλόγου ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκείνοι που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο.

Άρθρο 7

Για την εγγραφή μέλους απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό υποχρεούται να αποφασίσει για την εισδοχή στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του. Εάν το Δ.Σ.

Απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει στον αιτούντα απόφασή του για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης του, ο τελευταίος, έχει δικαίωμα ανεξάρτητα από τη δυνατότητα του να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία αποφασίζει σχετικά. Η προσφυγή στη Γ.Σ. δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Δ.Σ. μέχρι την ανάκληση της από τη Γ.Σ. ή το αρμόδιο δικαστήριο.

Άρθρο 8

Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρούν από το σύλλογο οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της λογιστικής χρονιάς και ισχύει για το τέλος αυτής αφού προηγουμένως εξοφλήσουν όλες τις οφειλές τους προς το σύλλογο μέχρι του τέλους του έτους αποχώρησης του.

Η διαχειριστική περίοδος του σωματείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο προϋπολογισμός του συλλόγου, στον οποίο εμφανίζονται λεπτομερώς τα έσοδα και οι δαπάνες του.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση ο απολογισμός της διαχείρισης του προηγούμενου λογιστικού έτους και ο προϋπολογισμός του επομένου.

Άρθρο 9

Μέλος που δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς του συλλόγου και απουσιάζει συνεχώς από κάθε εκδήλωση αυτού διαγράφεται.

Είναι δυνατή η εκ νέου εγγραφή μετά από νέα αίτηση και έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Άρθρο 10

Μέλος που η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού , του αστικού Κώδικα και γενικά της κείμενης σωματειακής νομοθεσίας, που οι πράξεις του επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα του συλλόγου, που αντιδρά στις επιδιώξεις και στους σκοπούς του συλλόγου ή δημιουργεί προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ελέγχεται από το Δ.Σ. Κατόπιν γίνεται έγγραφη σύσταση και προειδοποίηση του Δ.Σ. το οποίο μπορεί με απόφασή του να διαγράψει προσωρινά και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) μήνες το υπό κατηγορία μέλος. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο, κατόπιν, να συγκαλέσει εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως της παραπάνω απόφασης του, έκτακτη Γ.Σ., η οποία, αφού προηγουμένως καλέσει σε ακρόαση το προσωρινά διαγεγραμμένο μέλος, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την οριστική διαγραφή του μέλους. Σε περίπτωση που το μέλος κλήθηκε αποδεδειγμένα αλλά δεν προσήλθε θεωρείται αυτό παρόν και η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρα απόφαση επί τού θέματος. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν συγκαλέσει εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας έκτακτη Γ.Σ. με θέμα την οριστική ή όχι διαγραφή του μέλους, τότε η ποινή της προσωρινής διαγραφής είναι αυτοδικαίως άκυρη και το μέλος αποκαθίσταται επανερχόμενο στους κόλπους του συλλόγου. όλα τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα από το δικαίωμα του υπό κατηγορία μέλους να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο .

Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος του Συλλόγου όποιος στερήθηκε των πολιτικών δικαιωμάτων του συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάσθηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του από την ιδιότητα του μέλους.

Άρθρο 11

Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να καταβάλλουν εγκαίρως τη συνδρομή τους

β) Να μετέχουν στις Γενικές συνελεύσεις

γ) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού, στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

δ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Άρθρο 12

Τα μέλη του συλλόγου έχουν το δικαίωμα:

α) Να παίρνουν μέρος στις γενικές Συνελεύσεις, να τοποθετούνται σε θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίζουν για τη λήψη αποφάσεων

β) Να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης

γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων διοίκησης

δ) Να μελετούν τα πρακτικά και να ενημερώνονται για την πορεία και την κατάσταση των οικονομικών του συλλόγου.

Άρθρο 13

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει κάτι τέτοιο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακής εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους, που πρέπει να αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τότε που θα υποβληθεί η σχετική αίτηση.

Άρθρο 14

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται τουλάχιστον τα 2/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία συνέρχεται άνευ άλλης διατυπώσεως επαναληπτική Γ.Σ. στον ίδιο τόπο και ώρα, με τα ίδια θέματα και χωρίς νέα πρόσκληση μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημεροχρονολογία της συνελεύσεως που ματαιώθηκε και ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.

Άρθρο 15

Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να γνωστοποιεί τη σύγκληση της γενικής Συνέλευσης με γραπτή ανακοίνωση του τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της πραγματοποίησης της. Η παραπάνω ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τα συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ.

Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας και τοιχοκολλάται στα γραφεία του συλλόγου.

Άρθρο 16

Οι αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων έπειτα από ψηφοφορία γενόμενη δια της ανατάσεως τω χειρών, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση, ποτέ όμως δια βοής. Είναι μυστική, όμως, κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές διοικητικού συμβουλίου. Ελεγκτικής και Εφορευτικής επιτροπής, επί θεμάτων εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, επί εγκρίσεως λογοδοσίας, καθώς και επί προσωπικών ζητημάτων.

Άρθρο 17

Η απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην ανακοίνωση πει συγκλήσεως της Γ.Σ. είναι άκυρη. Δεν επιτρέπεται η από μέλος εξουσιοδότηση τρίτου ή μέλους για τη συμμετοχή του στα όργανα διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση, στις ψηφοφορίες εν γένει.

Άρθρο 18

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλεγεί μέσα στο μήνα Μάρτιο δευτέρου χρόνου τη Διοίκηση, την Ελεγκτική Επιτροπή και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

Άρθρο 19

Της τακτικής Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κωλύματος του ο νόμιμος αναπληρωτής του μέχρις ότου ένα μέλος του συλλόγου, εκλεγεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών ως Πρόεδρος της, της δε Γενικής Συνέλευσης ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Η Γενική Συνέλευση προκειμένου να λάβει απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του συλλόγου απαιτείται να συγκεντρώνει απαρτία εκ του ημίσεος συν ενός εκ των ταμειακώς εντάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 της παραπάνω απαρτίας.

Άρθρο 21

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα (1) μέλος. Ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ορίζεται σε τρία (3), που αναπληρώνουν τα παραπάνω τακτικά, όταν απουσιάζουν για λόγους ασθένειας ή για άλλη δικαιολογημένη αιτία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουδεμία αποζημίωση για ημεραργία λόγω ενασχολήσεως των στις υποθέσεις του συλλόγου δικαιούνται.

Άρθρο 22

Μέσα σε δέκα (10) το αργότερο ημέρες από την εκλογή του από την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα έπειτα από πρωτοβουλία και υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο του, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και το Μέλος.

Άρθρο 23

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του συλλόγου, τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης, για την οποία αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση καθώς και στις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 24

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου του Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά (τακτικά) μία φορά το μήνα έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου του που αναγράφει τα προς συζήτηση θέματα, έκτακτα δε, κατά την κρίση του Προέδρου του ή όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με γραπτή αίτησή τους στην οποία πρέπει να μνημονεύουν και τα προς συζήτηση θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της έγγραφης αίτησης. Αν παραλείψει ή αρνηθεί να πράξει τούτο , το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν άνευ ουδεμιάς άλλης διατυπώσεως αφού όμως προηγουμένως ειδοποιήσουν νόμιμα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό. Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις (3) το πολύ συμβούλους. Η αντικατάσταση όμως του Προέδρου γίνεται πάντα με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 27

Κενές θέσεις Συμβούλων, που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, συμπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη και κατά σειρά της επιτυχίας τους. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά αρνούνται και εφόσον ο αριθμός των μελών της διοίκησης δεν ανέρχεται σε τρία (3) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ετήσια.

Άρθρο 29
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α΄Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής Πολιτικής , Φορολογικής , Διοικητικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σ΄ όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις. Προεδρεύει και διευθύνει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καθώς και τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του Ταμία, κάθε φορά που κρίνει τούτο αναγκαίο, στον οποίο κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. δίδει εντολή για κάθε δαπάνη. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του συλλόγου και γενικά φροντίζει για την προαγωγή και ανάπτυξη του συλλόγου. Προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις είσπραξης. Φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. παίρνοντας κάθε εξασφαλιστικό μέτρο των συμφερόντων του συλλόγου, ακόμη δε και χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρώς ζωτικά συμφέροντα του , υπό την αίρεση της μεταγενέστερης εγκρίσεως των από το Δ.Σ.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και τον τελευταίο ένας που θα οριστεί από τα παρόντα μέλη.

Β’ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει η κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του είναι ίδιες με αυτές του Προέδρου. Επίσης προεδρεύει της έκτακτης Συνέλευσης.

Γ’ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του συλλόγου, υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το Μητρώο των μελών, φυλάσσει το αρχείο και τη τα καθήκοντα του τον αντικαθιστά ένα από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Δ΄ Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας κρατά τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του συλλόγου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών υπογράφει ο Ταμίας και ο Πρόεδρος. Στα εντάλματα πληρωμών υποχρεωτικά αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του Δ.Σ. που ενέκρινε τη σχετική δαπάνη , Συντάσσει κατάσταση της ταμειακής κίνησης, που την υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έξοδα με τα αντίστοιχα παραστατικά έγγραφα.

Ο ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε Ελληνική Τράπεζα στο όνομα του Συλλόγου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογο με τις προβλεπόμενες τρέχουσες ανάγκες. Ο Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του συλλόγου, όποτε το τελευταίο, ήθελε κρίνει αναγκαίο.

Ο Ταμίας φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες. Ο Ταμίας με τον Πρόεδρο , έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις καταθέσεις.

Ε’ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Σύμβουλοι μετέχουν των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελούν όσα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτούς, υποχρεούνται δε να παρέχουν τις εν γένει υπηρεσίες τους προς τον σύλλογο για την εκπλήρωση του σκοπού του.

Άρθρο 30
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε έτος από την Ελεγκτική Επιτροπή που συγκροτείται από τρία (3) μέλη τακτικά και δύο (2) μέλη αναπληρωματικά. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται εκείνος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, εκείνος που θα ευνοηθεί από σχετική κλήρωση. Η Ελεγκτική Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει έγγραφες εκθέσεις στη Γενική Συνέλευση

Η θητεία της είναι διετής, όπως ακριβώς και το Δ.Σ. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελώνω μέλος που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον από τα τρία (3) τακτικά μέλη της.

Άρθρο 31
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Σύλλογος γίνονται κάθε ένα χρόνο (1) από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1264/82 στην οποία προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της Πρόεδρος.

Άρθρο 32

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για τη νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό και το Ν.1264/82.Συντάσει τον εκλογικό κατάλογο με βάση τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι και την ημερομηνία της ψηφοφορίας. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας στο οποίο αναγράφει το ονοματεπώνυμο των ψηφισάντων με την υποσημείωση του αντίστοιχου αριθμού μητρώου των και αποφασίζει για κάθε ένσταση επί του κύρους των εκλογών. Στο τέλος της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά της επιτυχίας τους. Για όλα αυτά συντάσσει πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την Εφορευτική Επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά ( σφραγίδα, μητρώο, βιβλίο ταμείου κ.λ.π.)

Οι υποψηφιότητες με πλήρες ψηφοδέλτιο και οι ανεξάρτητες ατομικές υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτική Επιτροπή.

Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι που αναφέρονται σε αυτούς και μεμονωμένοι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το πρακτικό των αρχαιρεσιών με τα αποτελέσματα καταχωρείται στο βιβλίο Γενικής Συνέλευσης με την επίβλεψη της Εφορευτικής Επιτροπής η οποία και προσυπογράφει .Όλο το Εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 33
ΒΙΒΛΙΑ

Για την άρτια λειτουργία και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου, τηρούνται τα παρακάτω βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται, πριν να χρησιμοποιηθούν από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του συλλόγου.

1.Βιβλία μητρώου μελών, στα οποία αναγράφονται με αριθμητική σειρά το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του μέλους, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητος, ο αριθμός του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής του μέλους, καθώς και η ταμειακή ενημέρωση του.

2.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

5.Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.

6.Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Τα μέλη του συλλόγου έχουν δικαίωμα να πληροφορούνται το περιεχόμενο των παραπάνω βιβλίων.

Άρθρο 34
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο σύλλογος έχει σφραγίδα που φέρει τις λέξεις « ΕΘΕΛΟΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ», στο μέσο της σφραγίδας φέρει το έμβλημα του συλλόγου που είναι δύο ανοιγμένα χέρια τα οποία περικλείουν εσωτερικά το σήματα των Πρώτων Βοηθειών και ένα Δένδρο .

Άρθρο 35

Ο σύλλογος υποχρεούται να συμμορφώνεται στις διατάξεις των άρθρων 78-106 του Αστικού Κώδικα καθώς και της εν γένει κείμενης σωματειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 36

Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου η περιουσία του, μετά την πληρωμή όλων των υποχρεώσεών του, περιέχονται στους Δήμου Σχηματαρίου

Άρθρο 37

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 37 άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τους ιδρυτές και θα ισχύει από την εγγραφή του συλλόγου στα τηρούμενα βιβλία συλλόγων του Πρωτοδικείου Θηβών.

Σχηματάρι 15 Ιουλίου 2008

Τα ιδρυτικά Μέλη

ΚΑΠΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΥΛΟΥ

ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΤΙΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΕΝΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΑΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΣΑΛΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΕΝΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΒΕΡΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΗΛΙΑ

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΊΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Στο Σχηματάρι σήμερα στις 15 Ιουλίου 2008, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, όλοι έλληνες πολίτες και ενήλικοι, έχοντες τα προσόντα που ορίζει ο νόμος για την ίδρυση σωματείου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ιδρύουν σωματείο με την επωνυμία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ με έδρα το Σχηματάρι του Νομού Βοιωτίας και σκοπό αυτόν που αναφέρεται στο Καταστατικό.

Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το καταστατικό, που φέρει σημερινή ημεροχρονολογία και απο τελείται απο 37 άρθρα, το οποίο υπέγραψαν σύμφωνα με το άρθρο 79 Α.Κ.

Εκλέγουν παμψηφεί πενταμελή προσωρινή διοίκηση, στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για τη νομιμοποίηση του σωματείου και να συγκαλέσει την Α. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Καταστατικό. Τα μέλη της Προσωρινής διοίκησης είναι όλοι κάτοικοι Σχηματαρίου και είναι οι εξής:

Σπυρίδων Χατζόπουλος του Παύλου

Δημήτριος Θεοδώρου του Αθανασίου

Μαρία Προβελέγγιου του Νικολάου

Άγγελος Στενές του Κων/νου

Κων/νος Θεοδώρου του Αθανασίου

Η συστατική αυτή πράξη συντάχθηκε και υπογράφεται απο όλα τα ιδρυτικά μέλη.

Η αναγνώριση του Σωματείου έγινε με την αριθμ. 318/ 13-10-2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, η οποία δημοσιεύθηκε όπως προβλέπεται.

Έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θηβών με αριθμό 802.